!فضــول ســنج الكــترونيكي


،با تبريك فــراوان 
،شـمــا  از بين افـرادي كه وارد صـفحــه قــبلي شــده
فضــول شـمــــاره هســـتيد كه عــلاوه بر هشــدارهاي ايمني

 !باز هم كار خودتون رو كرديد! رو كه نيســت ماشــالله

!والا راسـت ميگفـتن هرچي درباره شـما ميگفـتن
!!خجــالت هم خــوب چيزيه به خــدا،‌  فـضــول خــان

back to main page